Ignorantia iuris nocet

nieznajomość prawa szkodzi

Telefon

504 356 020

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej „RODO” − informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ilona Czwerenko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ilona Czwerenko Kancelaria Radcy Prawnego” pod adresem: 38-500 Sanok, ul. Jana III Sobieskiego 12, (zwana dalej jako „Kancelaria”).
 2. Kancelaria nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, gdyż nie jest do tego zobligowana na mocy przepisów RODO. Z Kancelarią, w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych można się skontaktować pod numerem telefonu + 48 504 356 020, lub na adres e mail: kancelaria@czwerenko.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są poprzez archiwizacje złożonych oświadczeń i dokumentów, ich powielanie, także w elektronicznych bazach danych, w tym na komputerach i serwerach poczty elektronicznej, oraz ewentualnie udostępnianie lub przekazywanie właściwym organom lub sądom, a także innym osobom, w tym w postaci elektronicznej, a to w celu:
  • świadczenia czynności z zakresu obsługi prawnej, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz wykonywania czynności opisanych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Kancelarią oraz realizacji tej umowy,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, związanych z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów,
  • marketingu oraz promocji usług oferowanych przez Kancelarię, tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit .f RODO, czyli dla realizacji prawa Kancelarii do ogłaszania oraz promocji jej usług,
  • dochodzenia roszczeń Kancelarii, tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO, czyli dla realizacji prawa do odzyskania niezapłaconych wynagrodzeń lub kosztów pomocy prawnej, dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,
  • wewnętrznych celów administracyjnych, w tym analizy czynności z zakresu obsługi prawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO czyli dla realizacji prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest poprawa jakości świadczonych usług, w tym szkolenie pracowników.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Kancelarią przy wykonywaniu umowy dotyczącej obsługi prawnej, w tym osoby świadczące na rzecz Kancelarii usługi w zakresie: obsługi prawnej, rachunkowości, IT, przy czym te podmioty lub osoby działające w ich imieniu, w oparciu o stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych, a ponadto stosownie do przypadku oraz potrzeby przekazania danych: organy administracyjne, egzekucyjne, skarbowe, sądy, organy prokuratury i policji oraz innych służb, banki, towarzystwa ubezpieczeń, a także inne osoby trzecie w relacji do których Pan/Pani występuje jako strona czynności prawnych lub faktycznych, w związku z którymi Kancelaria świadczy na Pana/Pani rzecz lub reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu pomoc prawną,
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone Ameryki) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1; w związku z tym, że mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
  • w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Kancelarią umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu,
  • w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzeniem działalności i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Kancelarię,
  • w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Kancelarię – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Kancelarii stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  • prawo do żądania usunięcia danych – w trybie przewidzianym w art. 17 RODO,.
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym w art. 18 RODO,
  • prawo do żądania przeniesienia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 24.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) a od tej daty, będzie nim organ będący jego następcą prawnym tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Kancelarią, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy z Kancelarią.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Kancelaria nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.